Yubilejnie dating

yubilejnie dating-4

20/87Sb., v platném znění a zde zejména §3, odst.1 prohlašuje ministerstvo kultury ČR archeologický nález za kulturní památku pouze na návrh Akademie věd ČR. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 77-80, (2. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6.

AV ČR posoudí každý návrh, který na prohlášení archeologické památky kulturní památkou podá kterýkoliv občan či organizace a bude-li z hlediska péče o zachování archeologického kulturního dědictví oprávněný, doporučí jeho prohlášení také MK ČR.

Umístění nálezu (Kraj, okres, obec, čtvrť či část obce, ulice, nebo název katastrálního území, parcelní číslo pozemku(ů) (včetně uvedení druhu pozemku = stavební či pozemková parcela), popř. Uvedení vlastníka(ů) pozemku, na kterém se nachází archeologický nález s jeho (jejich) úplnou adresou 4. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 47-48, (2. století v Olomouci – Ofenkacheln und Glas aus einem Abfallbehälter von dem 16. in Olomouc (Olmütz), Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 129-140. Durdík, Tomáš – Hazlbauer, Zdeněk 1996: Neobvyklý manýristický kachel s alegorií ohně z hradu Křivoklátu – Ungewöhnliche manieristische Kachel mit der Allegorie des Feuers von der Burg Křivoklát, Castellologica bohemica 5, 247-254. Ernée, Michal 1996: Nový typ gotické dlaždice z Českého Krumlova – Eine neue Relieffliese aus Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 69-71. Ernée, Michal – Hazlbauer, Zdeněk 1996: Nález nádobkového kachle ze 13. Beitrag zur Diskussion über die Terminologie des Frühmittelalters, Sborník prací FF BU, E-40, 61-67. Macháček, Jiří 1997: Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition, Slovenská archeológia 45, 353-408. Mařík, Jan 1997: Pánve klučovského typu – Die Pfannen des Klučover Typs, Zprávy České archeologické společnosti, Suppl.

Popis archeologického nálezu, jeho současný stav a užívání 5. Požadovaná ochrana (v případě, že podnět zpracovává archeologické oddělení územního odborného pracoviště NPÚ, uvede jaké bude uplatňovat podmínky v případě prohlášení věci za kulturní památku) 7. století v Českém Krumlově – Ein Fund der Ofenkachel aus dem 13. Karel, Jiří 1996: Vzácná skupina gotické keramiky v rýmařovských nálezech, Střední Morava 3, 80-83. Kavánová, Blanka 1996: K relativní chronologii keramiky v Mikulčicích – Zur relativen Chronologie der Keramik in Mikulčice, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 125-154. Klápště, Jan 1997: Proměny keramiky ve středověkém městě Mostě, Archaeologia Historica Polona 5, 163-174. Korený, Rastislav 1997: Nález vrcholně středověké až novověké keramiky ve Svatém Poli u Dobříše, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15, 215-216. Krajíc, Rudolf 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp.

Výstavu mapující nejstarší dějiny lidského rodu v Čechách společně pořádají Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i, Česká společnost archeologická, o.p.s., Oblastní muzeum v Mostě, p.o. Kanovnická ul., Hradčany Do projektu zpracování renesančních souborů z Pražského hradu jsou zahrnuty také nálezy z Kanovnické ul. Ačkoliv je stav bádání teprve v počáteční dokumentační fázi, lze již nyní konstatovat, že tato kolekce nejen doplní převážně honosné předměty muzejních sbírek, ale také výrazně obohatí novými tvary běžnou sklářskou produkci 16. Vedení archeologického výzkumu Pražského hradu plánuje publikační zpřístupnění této sbírky na rok 2001. Měřínský, Zdeněk – Zumpfe, Eva 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie – Kleinformatige Ofenkacheln aus Iglau (Jihlava) und der Burg Rokštejn (Bez. Procházka, Rudolf 1994 (1996): Brněnská stolní a kuchyňská keramika 2.

Comments